Consultoria i Gestió Empresarial

Consultoria i Gestió EmpresarialEn el sempre canviant entorn social, legal, tecnològic i econòmic són molts els empresaris de petites i mitjanes empreses que dins de la dura tasca de direcció necessiten un suport extern per poder gestionar la seva empresa de manera mes àgil, còmoda i segura.

El nostre punt de partida és identificar i comprendre el problema o oportunitat amb que l’empresa s’enfronta.

Per poder portar a terme una avaluació profunda, en totes les ocasions es dur a terme un complert estudi sobre l’empresa client a traves de reunions amb el seu/s responsable/s i treball de camp.

Un cop realitzat aquest estudi, s’està en disposició de realitzar una auditoria de la gestió i els sistemes que ens serviran com a pal de paller pel desenvolupament de projectes de canvi, evolució i viabilitat des d’una perspectiva d’integració, dirigida a millorar la rendibilitat i competitivitat de l’empresa, en base a la realitat del seu sector i a les possibilitats de creixement assumibles.

A partir de l’anàlisi de l’entorn i de l’estudi de l’àmbit intern, Assessors i Consultors de Pimes col·labora amb les empreses en la formulació de la seves estratègies.

La millor estratègia no té cap valor si no arriba a materialitzar-se. Conscients d’aquesta realitat els Consultors d’Assessors i Consultors de Pimes aprofundeixen en la realització de l’estructura i organització que donarà suport a l’estratègia, utilitzant els mitjans humans i materials de què es disposa.

En cada cas es busca una solució “a mida” per a l’empresa client, en base a les possibles irregularitats que s’hagin pogut detectat o corregir i millorar aspectes concrets que l’empresa consideri oportuns.

A Assessors i Consultors de Pimes conscients de la dificultat que cada cop més es fa palès en el món empresarial, hem creat el Pla Integral de Gestió a PIMES (P.I.G), un pla global d’acció que permet a l’empresari controlar i gestionar la seva empresa d’una manera senzilla i eficaç.

Esquema Empresarial