Assessorament i Gestió Comptable

Assessorament i Gestió Comptable

La comptabilitat d’una empresa té dos objectius fonamentals, deixar constància de les operacions formalitzades en el passat i constituir una font d’informació sobre la qual assentar les decisions en el futur.

Aquests principis són bàsics per garantir la bona marxa de l’empresa i trobar suport gràcies a la seguretat que dona disposar de la informació precisa.

La comptabilitat és, sense cap mena de dubte, la part més important de l’administració de qualsevol empresa i la base de dades utilitzada per la direcció a l’hora de prendre decisions. Por aquest motiu, és imprescindible que sigui fiable, correcta, actual i expressi en tot moment la imatge fidel de l’empresa, tant en la seva vessant econòmica com financera.

Assessors i Consultors de Pimes compta amb els millors professionals, membres de la Asociación de Expertos Contables i Tributarios de España i del Gremio de Asesores Fiscales, Contables i de Gestión Empresarial de Catalunya que amb una dilatada formació i experiència posen a la seva disposició la més eficaç gestió i assessorament comptable.

Desplegar informació  Serveis de l'Àrea Comptable
 • Confecció integral de la comptabilitat (societats, empresaris en estimació directa normal, simplificada i en estimació objectiva per mòduls).
 • Organització e implantació de sistemes comptables.
 • Llibres oficials (Llibre diari, llibre de Balanços i Comptes Anuals, llibre d’actes, llibre registre de socis, etc...).
 • Llibres registre de factures emeses i rebudes.
 • Comptes anuals (Balanços de Situació, Compte de Perdudes i Guanys, Memòria i Informe de Gestió).
 • Anàlisis, confecció i presentació de ratis.
 • Preparació, seguiment i control pressupostari.
 • Confecció d’estats financers per a presentar a bancs, proveïdors, etc...
 • Determinació i posada en marxa d’un sistema de control i seguiment de costos.
 • Actualització de comptabilitats endarrerides.
 • Adaptació de qualsevol empresa al Pla General de Comptabilitat i adequació als canvis provocats per les reformes de la legislació mercantil.
 • Si la seva empresa ja té un departament comptable, li oferim assessorament integral i formació del personal.