Constitució de Societats

Assessorament sobre la forma jurídica mes adient per a la constitució de la seva empresa
 • Societat Anònima
 • Societat de Responsabilitat Limitada
 • Societat de Responsabilitat Limitada Unipersonal
 • Societat Limitada Nova Empresa
 • Societats Patrimonials
 • Societats Cooperatives
 • Societats Laborals
 • Comunitats de Bens
 • Societats Civils Privades
Constitució de Societats
 • Sol·licitud de la Certificació Negativa del Nombre de la Societat
 • Redacció dels Estatuts i Escriptura davant Notari
 • Liquidació de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
 • Inscripció al Registre Mercantil de la Província
 • Alta en el Impost sobre Activitats Econòmiques
 • Declaració Censal

Gestions i tràmits a la Tresoreria General de la Seguretat Social
 • Inscripció de la Societat
 • Alta de cobertura de riscos d’accidents de treball i malaltia professional
 • Alta al RETA
Gestions i tràmits al Ministeri de Treball i Seguretat Social
 • Comunicació d’obertura del/s centre/s de treball
 • Legalització del llibre de visites
 • Calendari laboral

Gestions i tràmits a l’Oficina de Treball
 • Assessorament sobre els tipus de contractes i possibles bonificacions en matèria de Seguretat Social
 • Confecció i presentació de contractes de treball
 • Confecció i presentació de demandes de treball
Impostos
 • Impost sobre el Valor Afegit
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 • Impost sobre Societats
 • Impostos Especials

Gestions Mercantils
 • Comptes Anuals
 • Legalització dels llibres obligatoris per a Societats
 • Inscripció en la Oficina Espanyola de Patents i Marques
 • Inscripció en el Registre Corresponent a l’Activitat

Altres tràmits
 • Llicencies municipals d’activitats i mediambientals
 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Protecció de dades
Assessorament i Gestió
 • Comptable
 • Fiscal
 • Laboral
 • Econòmic
 • Mercantil
 • Gestió empresarial
 • Propietat Industrial
 • Assegurances